• Inloggen instituut
  • Accountaanvraag instituut

Disclaimer

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (“OTIB”) biedt middels dit platform Etalage aan opleidingsinstituten de mogelijkheid om hun opleidingen, cursussen en trainingen, die voor installatiebedrijven interessant kunnen zijn, kenbaar te maken.

OTIB is niet betrokken bij eventuele overeenkomsten tussen de opleidingsinstituten en de afnemers. Daarom kan OTIB geen controle uitoefenen over de kwaliteit of de rechtmatigheid van de aangeboden diensten op dit platform Etalage. OTIB probeert aanbieders en geïnteresseerden bij elkaar te brengen, maar is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt door gebruikmaking van dit platform Etalage. Als er een geschil ontstaat tussen een aanbieder en gebruiker van OTIB Etalage, dienen beide partijen dit zelfstandig op te lossen. OTIB zal hierin nooit een partij kunnen zijn. U vrijwaart OTIB (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Het is niet toegestaan het platform Etalage of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) het platform, anders dan conform het doel van het platform. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van OTIB, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Om uw privacy daarbij te beschermen, voldoen wij aan de Nederlandse wetgeving omtrent online privacy en de daarbij horende richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Daartoe is er een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, maskeren wij het laatste octet van uw IP-adres en is het delen van gegevens uitgezet. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Op deze manier wordt uw privacy maximaal beschermd tijdens het gebruik van deze website.

Deze website wordt beheerd door OTIB zoals hieronder omschreven. OTIB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. OTIB streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Echter kan OTIB niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. OTIB aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. OTIB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. OTIB is ook niet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites.

Privacy en veiligheid

Op deze site is het privacy statement van OTIB van toepassing.

Terug